Kozhyna  Hanna


PDF Author Article title Year, number of log
Linskiy Igor
Kuzminov Valerii
Minko Oleksandr
Kozhyna  Hanna
Grynevych Yevheniia
Ovcharenko Mykola
Chugunov Vadim
Postrelko Valentyn
Denysenko Mykhailo
Plekhov Vladyslav
Tkachenko Tetiana
Zadorozhnyi Volodymyr
Malykhina Nataliia
Minko Oleksiy
Lakynskyi Roman
Vasilyeva Olga
Yurchenko Olha
Herasymov Bohdan
Herasymov Dmytro
The influence of drinkers on the alcohol status of representatives of their microsocial environment 2022
Volume 30, issue 1 (110)
Linskiy Igor
Kuzminov Valerii
Minko Oleksandr
Kozhyna  Hanna
Grynevych Yevheniia
Ovcharenko Mykola
Chugunov Vadim
Postrelko Valentyn
Denysenko Mykhailo
Plekhov Vladyslav
Tkachenko Tetiana
Zadorozhnyi Volodymyr
Malykhina Nataliia
Minko Oleksiy
Lakynskyi Roman
Vasilyeva Olga
Yurchenko Olha
Features of the adverse effect of drinkers on children in microsocial environment 2021
Volume 29, issue 3 (108)
Linskiy Igor
Kuzminov Valerii
Minko Oleksandr
Kozhyna  Hanna
Grynevych Yevheniia
Ovcharenko Mykola
Chugunov Vadim
Postrelko Valentyn
Denysenko Mykhailo
Plekhov Vladyslav
Tkachenko Tetiana
Zadorozhnyi Volodymyr
Malykhina Nataliia
Minko Oleksiy
Lakynskyi Roman
Vasilyeva Olga
Yurchenko Olha
Manifestations of the adverse effects of drinkers on adults in microsocial environment 2021
Volume 29, issue 2 (107)
Linskiy Igor
Kuzminov Valerii
Minko Oleksandr
Kozhyna  Hanna
Grynevych Yevheniia
Ovcharenko Mykola
Chugunov Vadim
Postrelko Valentyn
Denysenko Mykhailo
Plekhov Vladyslav
Tkachenko Tetiana
Zadorozhnyi Volodymyr
Malykhina Nataliia
Minko Oleksiy
Lakynskyi Roman
Vasilyeva Olga
Yurchenko Olha
Drinkers in the micro-social environment of the inhabitants of Ukraine. Age and gender characteristics 2021
Volume 29, issue 1(106)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Cherkasova Alesya
Training psychiatrists in Ukraine (problems and solutions) 2014
Volume 22 , issue 4 (81)
Morozov P. V.
Alimov U.Kh.
Altynbekov S.A.
Voloshyn Petro
Galako T.I.
Evsegneev R. A.
Ismayilov N. V.
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Maruta Natalia
Neznanov N. G.
Skugarevskiy O. A.
Soghoyan A.
Khodjaeva N. I.
Hotineanu M.A.
Vocational preparation of psychiatrists in the countries of Eastern Europe zone WPA: problems and solutions 2015
Volume 23, issue 3(84)
Linskiy Igor
Kuzminov Valerii
Minko Oleksandr
Kozhyna  Hanna
Grynevych Yevheniia
Ovcharenko Mykola
Chugunov Vadim
Postrelko Valentyn
Denysenko Mykhailo
Plekhov Vladyslav
Tkachenko Tetiana
Zadorozhnyi Volodymyr
Malykhina Nataliia
Minko Oleksiy
Lakynskyi Roman
Vasilyeva Olga
Yurchenko Olha
Herasymov Bohdan
Herasymov Dmytro
The influence of drinkers on the affective status of representatives of their microsocial environment 2021
Volume 29, issue 4 (109)
Kozhyna  Hanna
Steblyuk Vsevolod
Zelenska Kateryna
Pronoza-Steblyuk Kateryna
Algorithm of medical and psychological support for servicewomen, ATO/JFO female veterans 2021
Volume 29, issue 1(106)
Kozhyna  Hanna
Zelenska Kateryna
Kraskovska Tetiana
Kozhyn Mykhailo
A comprehensive approach in the treatment of adaptation disorders 2020
Volume 28, issue 4 (105)
Kozhyna  Hanna
Tieroshyna Iryna
Zelenska Kateryna
The severity of immunocomplex responses in patients with recurrent depressive disorder 2020
Volume 28, issue 1 (102)
Maruta Natalia
Kozhyna  Hanna
Kolyadko Svitlana
Role of psychical education in the complex therapy of patients with the recurrent depressive disorder 2015
Volume 23, issue 4 (85)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Rezunenko Oleg
Modern view on the issue of bipolar aff ective disorder (clinicalpsychopathological characteristics and effi ciency of psychoeducation in the complex therapy) 2015
Volume 23, issue 3(84)
Kozhyna  Hanna
Zelenska Kateryna
Up-to-date approaches to the treatment of depressive disorders 2013
Volume 21, issue 4 (77)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Shykova  Viktoriia Valentynivna
Sukhoivanova  Olena Igorovna
Kryshtal  Valentyn
Ei ciency of psychoeducational sessions for hospital treatment of patients with schizophrenia 2014
Volume 22, issue 2(79)
Kozhyna  Hanna
Korostiy Volodymyr
Strelnikova Iryna
Zelenska Kateryna
Atypical antipsychotics in treatment of negative symptoms of paranoid schizophrenia 2017
Volume 25, issue 2 (91)