ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Особливості впливу поведінкових та психоемоційних стреспотенціюючих чинників на розвиток цереброваскулярної патології
Назва статтi Особливості впливу поведінкових та психоемоційних стреспотенціюючих чинників на розвиток цереброваскулярної патології
Автори Яворська Тетяна Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 108-111
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:616-05 : 616.17-008.1:616.831-005.] - 08+615.851+616-084 Індекс ББК -
Анотацiя В основу роботи покладені результати клініко-психологічного й психо діагностичного дослідження 383 пацієнтів з цереброваскулярною патологією (ЦВП) різного ступеня прояву: від високого ризику розвитку захворювання внаслідок наявності факторів кардіоваскулярного ризику (з його клініко-лабораторною верифікацією) до судинної катастрофи в анамнезі. Встановлено, що хворі на ЦВП зазнають надвисокого для них рівня стресового навантаження, що, у сполученні зі зниженням здатності до стрес- опору, є вагомим фактором виникнення та прогресування цереброваскулярних захворювань. Патологічна дія пси хо соціального стресу реалізується завдяки дії змістовно різних стрес-потенціюючих чинників залежно від стадії розвитку ЦВП. Спектр стрес-потенціюючих чинників трансформується з прогредієнтністю ЦВП: на початкових стадіях найбільший негативний вплив мають поведінкові фактори, які з прогресуванням хвороби нівелюються, поступаючись місцем психоемоційним чинникам, що сприяють прогресуванню та обтяжують перебіг цереброваскулярних захворювань. Зроблено висновок, що стрижневим напрямком медико-психологічної роботи з хворими на ЦВП має бути підвищення їх здатності до стрес-опору та трансформації життєвого стилю як патогенетичних дефензивних здоров’я зберігаючих ресурсних джерел.
Ключовi слова цереброваскулярна патологія, психосоціальний стрес, стрес-потенціюючі чинники, поведінкові фактори, психоемоційні фактори
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 22—24.
2. Хвороби системи кровообігу в Україні як одна з характеристик суспільного здоров’я / Бабак О. Я., Дроздова В. І., Бабець А. А. [та ін.] // Український терапевтичний журнал. 2017. № 1. С. 4—11.
3. Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11.
4. Global and regional burden of stroke during 1990—2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010 / V. L. Feigin, М. Н. Forouzanfar, R. Krishnamurthi [et al.] // Lancet. 2014. Vol. 383, No. 9913. P. 245—254.
5. Lozano R., Naghavi М., Foreman К. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. // Ibid. 2012. No. 380. Р. 2095—2128.
6. Профілактика неінфекційних захворювань / Біловол О. М., Гріднєв О. Є., Ісаєва Г. С. [та ін.] // Бібліотека «Здоров'я України». 2016. 352 с.
7. Стрес і хвороби системи кровообігу: посібник / за ред.: В. М. Коваленко, В. М. Корнацького. Київ : Коломішин В. Ю., 2015. 352 с.
8. Іпатов А. В., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована) // Український терапевтичний журнал. 2013. № 2. С. 47—53.
9. Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик — ключові питання сучасної медицини / Фадєєнко Г. Д., Гріднєв О. Є., Несен А. О. [та ін.] // Український терапевтичний журнал. 2013. №1. С. 102—107.
10. Маркова М. В., Бабич В. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу // Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия. Специализированный выпуск. 2008. № 243. С. 71—74.
11. Психосоціальний стрес та негативний вплив макро- й мікросоціальних чинників як складова розвитку хвороб системи кровообігу / Маркова М. В., Бабич В. В., Степанова Н. М. [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2008. № 4. С. 336—348.
12. Біловол О. М., Панченко М. С., Кіча Н. В., Кравченко І. М. Медико-психологічні фактори в прогнозуванні серцево-судин- ного ризику // Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаева. 2016. Т. 18. №4. С. 10—16.
13. White N. D., Lenz T. L., Smith K. Tool guide for lifestyle behavior change in a cardiovascular risk reduction program // Psychol Res Behav Manag. 2013. Vol. 19, No. 6. Р. 55—63.
14. Niewada M., Michel P. Lifestyle modification for stroke prevention: facts and fiction // Curr Opin Neurol. 2016. Vol. 29 (1). P. 9—13.
15. Altenhöner T., Philippi M., Böcken J. Health behaviour and changes in health behaviour — are education and social status relevant? // Gesundheitswesen. 2014. Vol. 76 (1). Р. 19—25.
16. Психодиагностика стресса: практикум / сост. Р. В. Куприя- нов, Ю. М. Кузьмина ; М-во образ. и науки РФ ; Казан. гос. тех- нол. ун-т. Казань : КНИТУ, 2012. 212 с.