ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Структура афективних порушень у клінічній картині пара ноїд ної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією
Назва статтi Структура афективних порушень у клінічній картині пара ноїд ної шизофренії, коморбідної з соматичною патологією
Автори Смашна О.Є.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 68-71
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.87+616-018+616.895 Індекс ББК -
Анотацiя У статті подані результати дослідження порушень афективної сфери у 155 пацієнтів з параноїдною шизофренією та супутньою соматичною патологією, досліджено динаміку афективних порушень в процесі психотропного лікування. В процесі дослідження виявлено, що при загостренні параноїдної шизофренії, коморбідної з соматичними захворюваннями різних систем організму, спостерігалась більша збереженість цілісності емоційних процесів, що було підґрунтям для формування клінічно і феноменологічно складних депресивних синдромів. На етапі формування ремісії дисоціативність емоційних процесів при параноїдній шизофренії без соматичної коморбідності зумовлювала клінічну резистентність шизофренічної симптоматики до проведених терапевтичних втручань. Синдроми емоційних порушень впливали на оцінку пацієнтами, що страждають на параноїдну шизофренію та супутню соматичну патологію, якості соматичного та психологічного функціонування та потребували диференційованого психотерапевтичного підходу в залежності від типології афективних порушень.
Ключовi слова параноїдна форма шизофренії, коморбідна з соматичною патологією, афективні порушення, диференціальна психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аддингтон, Д. Депрессии при шизофрении [Текст] / Д. Аддинг- тон // Соц. и клин. психиатрия. — 2006. — Т. 16, № 2. — С. 5—9.
2. Андрусенко, М. П. Комбинация антидепрессантов и нейро- лептиков при лечении аффективных расстройств и шизофрении: показания к назначению, побочные эффекты и осложнения [Текст] / М. П. Андрусенко, М. А. Морозова // Журнал неврологии и психиат- рии им. С. С. Корсакова. — 2000. — Т. 100, № 11. — С. 60—65.
3. Кинкулькина, М. А. Терапия депрессивных нарушений, раз- вивающихся у больных шизофренией после купирования острого психоза [Текст] / М. А. Кинкулькина // Психиатрия и психофарма- котерапия. — 2007. — № 6. —С. 25—28.
4. Колотилин, Г. Ф. Клинико-психопатологический патоморфоз пара ноидной шизофрении [Текст] / Г. Ф. Колотилин, М. В. Яковлева // Даль невосточный медицинский журнал. — 2009. — № 3. — С. 64—66.
5. Лотоцька, М. Ю. Порушення предметного та афективного компонентів емоцій у хворих параноїдною формою шизофренії [Текст]: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.04 / М. Ю. Лотоцька; Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
6. Мазо, Г. Э. Место современных антидепрессантов в лече- нии шизофрении: актуальный взгляд на проблему [Електронний ресурс] / Г. Э. Мазо, М. В. Иванова, М. Е. Горбачев // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2007. — № 6. Режим доступу: http:// www.consilium-medicum.com/article/6652.
7. Михайлов, Б. В. Проблема депрессий в общесоматической практике [Текст] / Б. В. Михайлов // Международный медицинский журнал. — 2003. — Т. 9, № 3. — С. 22—27.
8. Подкорытов, В. С. Проблема депрессий в общесоматической практике [Текст] / В. С. Подкорытов // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9, № 1. — С. 69—71.
9. Саркисян, Г. Р. Антидепрессанты в комплексной фармакоте- рапии аффективных расстройств и депрессий при шизофрении [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.06. / Г. Р. Саркисян. — М. 2007. — 21 с.
10. Смулевич, А. Б. Депрессия и шизофрения [Текст] / А. Б. Смулевич // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор- са кова. — 2003. — Т. 103, № 4. — С. 4—13.
11. Шмилович, А. А. Клинические особенности психогенно спровоцированных обострений параноидной шизофрении [Текст] / А. А Шмилович, О. С. Евдокимова // Там же. — 2008. — № 6. — С. 18—23.
12. Чайка, Ю. Ю. К проблеме постшизофренических депрессий [Текст] / Ю. Ю. Чайка // Журнал психиатрии и мед. психологии. — 1999. — № 1. — С. 117—121.
13. Current concepts of affective disorders in schizophrenia [Text] / [G. D. Burrows, L. L. Judd, W. W. Fleischhacker, N. C. Andreasen] // J Clin Psychiatry. — 1998. —vol.16. — Р. 2—8.
14. Laederach-Hofmann, K. Diagnosis and therapy of depression in the heart disease patient [Text] / K. Laederach-Hofmann, H. U. Fisch // Ther Umsch. — 2003. — Vol. 60. — № 11. — P. 703—707.
15. Samuel, G. Siris Depression in Schizophrenia: Perspective in the Era of "Atypical" Antipsychotic Agents [Text] / G. Samuel // Am J Psychiatry. — 2000. — Vol. 157. — Р. 1379—1389.
16. Relationships among negative, positive, and depressive symptoms in schizophrenia and psychotic depression [Text] / [K. W. Sax, S. M. Strakowski, P. E. Keck et al.] // Br J Psychiatry. — 1996. — Vol. 168. — Р. 68—71.