ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Можливість досягнення поєднаного когнітивного та анксіолітичного ефектів як новий напрям фармакотерапії в ангіоневрології
Назва статтi Можливість досягнення поєднаного когнітивного та анксіолітичного ефектів як новий напрям фармакотерапії в ангіоневрології
Автори Бурчинський Сергій Георгійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 5-8
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8—008.861—008.46:615.03:001.8 Індекс ББК -
Анотацiя Однією з провідних проблем сучасної неврології є рання діагностика та ефективна фармакотерапія початкових етапів когнітивних розладів. Тому особливий інтерес викликає поява на фармацевтичному ринку України інноваційного вітчизняно- го препарату Мембратон виробництва компанії «Фаркос». Мембратон є унікальним засобом і являє собою координаційну хелатну сполуку гамма-аміномасляної (ГАМК) і глюконової кислот з включенням іона Mg2+, тобто гамма- амінобутірато-Mg(II)-глюконат. Мембратон сприяє нормалізації осередкової неврологічної симптоматики, виявляє помірну психостимулюючу дію, зменшує утворення периваскулярного набряку, тобто має комплексну нейропротекторну дію при порушеннях мозкового кровообігу. Практична відсутність побічних ефектів (за винятком випадків індивідуальної непереносимості) дозволяє говорити про високий ступінь безпеки препарату, що допускає його прийом пацієнтами всіх вікових груп, а також у періоди вагітності і лактації, коли призначення переважної більшості нейрофармакологічних засобів має бути виключено. Тому сьогодні Мембратон можна розглядати як один з найбільш перспективних нейрофармакологічних засобів з ноотропною, нейрометаболічною, антіастенічною і анксіолітичною дією в клінічній практиці.
Ключовi слова цереброваскулярна патологія, когнітивні розлади, тривожні розлади, депресивні розлади, фармакотерапія, Мембратон.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бачинская, Н. Ю. Синдром мягкого когнитивного снижения у лиц старшего возраста / Н. Ю. Бачинская // Журнал АМН України. — 2004. — Т. 10, № 3. — С. 555—562.
2. Бурчинский, С. Г. Ноотропы: классификация, механизмы действия, сравнительная характеристика фармакологических свойств / С. Г. Бурчинский. — К., 2004. — 21 с.
3. Бурчинский, С. Г. Проблема дефицита магния в организме: методы фармакологической коррекции / С. Г. Бурчинский // Здоров’я України. — 2004. — № 18. — С. 27.
4. Бурчинский, С. Г. Нейролептики в фармакотерапии тревожных расстройств при цереброваскулярной патологии / С. Г. Бурчинский // Там же. — 2008. — № 5/1. — С. 48.
5. Волошин, П. В. Судинна деменція / Волошин П. В., Міщенко Т. С., Дмитрієва О. В. // Мистецтво лікування. — 2004. — № 5. — С. 36—39.
6. Воронина, Т. А. Ноотропные препараты, достижения и пер- спективы / Воронина Т. А., Середенин С. Б. // Эксп. клин. фарма- кол. — 1998. — № 4. — С. 3—9.
7. Особенности депрессивного синдрома у больных, перенес- ших ишемический инсульт [Гусев Е. И., Гехт А. Б., Боголепова А. Н. и др.] // Журнал неврол. психиат. — Прилож. Инсульт. — 2001. — Вып. 3. — С. 28—31.
8. Крыжановский, Г. Н. Дизрегуляционная патология / Г. Н. Кры- жа новский — М.: Медицина, 2002. — С. 18—78.
9. Взаимодействие новых недопинговых эргогенных средств с фосфолипидными монослойными мембранами / [Ляхов А. М., Коваль И. В., Кутняк В. П. и др.] // Спорт. мед. — 2005. — № 2. — С. 103—105.
10. Островская, Р. У. Ноотропные свойства производных гамма- аминомасляной кислоты / Р. У. Островская, С. С. Трофимов // Бюл. Эксперим. биол. мед. — 1984. — № 12. — С. 170—172.
11. Преображенская, И. С. Возрастная когнитивная дисфунк- ция: диагностика и лечение / И. С. Преображенская, Н. Н. Яхно // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С.Корсакова. — 2006. — Т. 106, № 11. — С. 33—38.
12. К вопросу о патогенезе постинсультной депрессии / [Фи- ла това Е. Г., Добровольская Л. Е., Посохов С. И. и др.] // Там же. — При лож. Инсульт. — 2002. — Вып. 7. — С. 22—27.
13. Altura, B. M. Importance of Mg in physiology and medicine and the need for ion selective electrodes / B. M. Altura // Scand. J. Clin. Lab. Invest. — 1994. — V. 54, suppl. 217. — P. 5—9.
14. Andrews, O. L. Psychopathology for General Practitioners / Andrews O. L., Stewens T. R., Cordero P. — Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. — 426 p.
15. Bartus, R. T. Cholinergic hypothesis of memory disorders / Bar tus R. T., Dean P. K., Beer T. // Science. — 1982. — V. 217. — P. 408—417.
16. Colden, A. T. Anxiety Disorders / A. T. Colden. In: Modern Aspects in Biological Psychiatry. — N. Y.: CRC Press, 2003. — P. 184—198.
17. Davis, H. S. Conceptualization of mild cognitive impairment: a review / H. S. Davis, K. Rockwood // Int. J. Geriatr. Psychiat. — 2004. — V. 19. — P. 313—319.
18. Ebel, H. Magnesium metabolism: a review / H. Ebel, T. Gunther // J. Clin. Chem. & Clin. Biochem. — 1998. — V. 18. — P. 257—270.
19. Ellergast, J. P. Gamma-aminobutyric acid — mediated neurophysiological effects in the central nervous system / J. P. Ellergast. In: Brain neurophysiology. — Chicago: Illinois Univ. Press, 2000. — P. 497—530.
20. Glowania, A. Administration of magnesium compounds in medical practice / A. Glowania, I. Glowania // Med. Metabol. — 2000. — V. 4. — P. 37—44.
21. Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects / [Saris N. E. L., Mervaala E., Karppanen H. et al.] // Clin. Chim. Acta. — 2000. — V. 249. — P. 1—26.
22. Schatzberg, A. F. Textbook of Psychopharmacology / A. F. Schatzberg, C. B. Nemeroff. — Washington : Amer. Psychiat. Press, 1998. — 643 p.
23. Spenser K. A. Assessment of depression in patients with brain pathology: the case of stroke / K. A. Spenser // Psychol. Bull. — 1997. — V. 122. — P. 132—152.