ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Антропоморфологічні характеристики пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова та їх значення для діагностики цієї патології
Назва статтi Антропоморфологічні характеристики пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова та їх значення для діагностики цієї патології
Автори Кутіков Олександр Євгенович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 8-13
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 572.5:616.831-056.7:577.11:616.36-079 Індекс ББК -
Анотацiя Дослідження присвячено вивченню зв’язку між антропоморфологічними характеристиками па цієн тів і наявністю у них хвороби Вільсона — Коновалова (ХВК), а також можливості використання цих характеристик як додаткового критерію для диференціальної діагностики ХВК. На ґрунті обстеження 67 пацієнтів з підтвердженим діагнозом ХВК (найбільша в Україні вибірка) порівняно з контрольною групою (50 представників загальної популяції) було показано, що антропоморфологічна структура когорти пацієнтів з ХВК має чітко вира жені специфічні особливості і принципово відрізняється від загальної попу ляції, як за якісним, так і за кількісним складом, що свідчить про велику значущість антропологічного чинника у патоґенезі ХВК. Наявність ХВК асоціюється з належністю до морфоконституціональної групи доліхоморфних антропологічних типів (АТ) (88,06 % серед пацієнтів з ХВК та 38,00 % у контрольній групі; p < 0,00001) і є негативно пов’язаною з належністю до групи брахіморфних АТ (11,94 % та 62,00 %, відповідно; p < 0,00001). Проведений аналіз дозволив побудувати для досліджуваної популяції спектр ступеня асоційованості основних АТ з ризиком наявності ХВК: позитивна асоційованість характеризує середземноморський АТ та атлантобалтійський АТ (дуже високий ступінь) і уралоїдний АТ; нейтральна асоційованість — динарський АТ; негативна асо- ційованість — біломоро-балтійський АТ, палеоєвропейський АТ та альпійський АТ (дуже високий ступінь). Чоловіча стать може бути додатковим чинником позитивної асоційованості з наявністю ХВК для атланто-балтійського АТ і негативної — для палеоєвропейського АТ. Ці особливості треба брати до уваги під час проведення діагностики та диференціальної діагностики ХВК.
Ключовi слова антропоморфологічні характеристики, антропологічний тип, хвороба Вільсона — Коновалова, стать, діагностика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин-Гапонов І. К. Сучасні уявлення про етіологію та патоґенез хвороби Вільсона — Коновалова // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 19—21.
2. Надирова К. Д., Аринова А. А. Болезнь Вильсона. Современные аспекты, анализ клинического опыта. СПб. : С.-петерб. мед. изд-во, 2001. 126 с.
3. Cox D. W., Fraser F. C., Sass-Kortsak A. A genetic study of Wilson’s disease: evidence for heterogeneity // Am. J. Hum. Genetics. 1972. Vol. 24. P. 646—666.
4. Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М. : Изд-во МГУ, 1991. 320 с.
5. Морфология человека. 2-е изд., перераб., доп. / под ред. Б. А. Никитюка, В. П. Чтецова. М. : Изд-во МГУ, 1990. 344 с.
6. Бунак В. В. Антропометрия. Практический курс. М. : «Учпедгиз», 1941. 367 с.
7. Kutikov O. Ye., Voloshyn-Gaponov I. K. The role of a physical anthropological factor in epidemiology of Wilson’s disease // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 4 (81). С. 33—37.
8. The physical anthropological factor in diagnosis of Wilson’s disea se / I. V. Bogdanova, O. Ye. Kutikov, N. P. Voloshyna, I. K. Voloshyn-Gaponov. In : Abstr. of 3rd Congr. of Eur. Acad. of Neurol. (Amsterdam, The Netherlands, June 24—27, 2017) // Eur. J. Neurol. 2017. Vol. 24, S. 1. P. 431.
9. Паттерны ЭЭГ при болезни Вильсона — Коновалова у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками / И. Н. Никишкова, И. К. Волошин-Гапонов, А. Е. Кутиков, Л. П. Забродина // Медицина сьогодні і завтра. 2015. № 3 (68). С. 93—98.
10. Никишкова И. Н., Кутиков А. Е., Волошин-Гапонов И. К. Особенности функциональной активности головного мозга при болезни Вильсона — Коновалова у пациентов с различными антропоморфологи чес кими характеристиками // Експеримент. і клін. медицина. 2016. № 1 (70). С. 120—126.
11. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К. : Наукова думка, 1965. 126 с. 12. Сегеда С. П. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект : автореф. дис. на здобуття науко вого ступеня д-ра істор. наук : 07.00.05, 03.00.14 / Сегеда Сергій Петрович ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. К., 2002. 35 с.
13. Кутіков О. Є. Антропологічний чинник у формуванні невротичних розладів: постановка проблеми та дослідження популяції Харківського регіону // Експеримент. і клін. медицина. 2015. № 1 (66). С. 130—139.