ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Суспільно небезпечні діяння проти життя особи при шизофренії: соціально-демографічний аспект
Назва статтi Суспільно небезпечні діяння проти життя особи при шизофренії: соціально-демографічний аспект
Автори Кушнір Анатолій Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 55-61
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-06-316.4.057 Індекс ББК -
Анотацiя Були обстежені 511 чоловіків з шизофренією, які вчинили суспільно небезпечні діяння (СНД). Усі пацієнти в подальшому були поділені на дві групи порівняння: І група — особи з негативно-особистісним механізмом реалізації (127 осіб) та ІІ група — особи з продуктивно-психотичним механізмом реалізації суспільно небезпечних діянь (251 особа). Задля реалізації мети використовували комплексний підхід, що включав клініко-психопатологічний та статистичний методи. В результаті проведеного дослідження хворих на шизофренію, які вчинили СНД проти життя особи, підтверджена наявність порушень їх соціальної і трудової адаптації. За структурою соціально-демографічних чинників, що характеризують соціальне неблагополуччя та сприяють проявам суспільної небезпеки, цей контингент практично не відрізняється від загальної генеральної сукупності осіб, щодо яких судом застосовані інші види примусових заходів медичного характеру. В результаті проведеного аналізу була підтверджена наявність порушень соціальної і трудової адаптації хворих на шизофренію, які скоїли суспільно небезпечні діяння. Було доведено, що механізм реалізації суспільно небезпечного діяння можна розглядати як важливий предиктор повторних СНД.
Ключовi слова суспільно небезпечні діяння, шизофренія, соціально- демографічний аспект
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Ангелова-Барболова Н. С. Клинико-социальная характеристика больных шизофренией с агрессивными формами поведения, подвергнутых недобровольной госпитализации (по материалам Республики Болгария) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.18 — «психиатрия». М., 2009. 21 с.
2. Волошин П. В., Марута Н. О. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11.
3. Голенков А. В. Убийства и шизофрения: судебно-психиатрические аспекты // Вопросы судебной экспертизы и принудительного лечения психически больных : Областная науч.-практ. конф. Пенза, 2011. С. 16—19.
4. Харитонова Н. К. Проблемные вопросы судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе при определении опасности лиц с психиче кими расстройствами // Судебная психиатрия. Актуальные проблемы. М., 2012. Вып. 9. С. 207—215.
5. Singh J. P., Fazel S. Forensic Risk Assessment: A Metareview // Criminal Justice and Behavior. 2010. Vol. 37. P. 965. doi: 10.1177/0093854810374274.
6. Vries R., de Vogel M. Protective factors for violence risk in forensic psychiatric patients. A retrospective validation study of the SAPROF // International Journal of Forensic Mental Health. 2011. Vol. 10. № 3. P. 178—186.
7. Karabekiroğlu A., Pazvantoğlu O., Karabekiroğlu K. Associations with violent and homicidal behaviour among men with schizophrenia // Nord J Psychiatry. 2016. Vol. 70(4). Р. 303—8. doi: 10.3109/08039488.2015.1109139.
8. Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О. Соціально- орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення // Український вісник психоневрології. 2010. Т. 18, вип. 3 (64). С. 10—14.
9. Токарева Г. М., Прытова Е. Б., Булыгина В. Г. Социальные и патопсихологические характеристики психи чес ки больных с различной степенью общественной опасности // Психология и право. 2015. № 2. С. 29—38. URL: http;//psyandlaw.ru/journal/2015/ n2/Tokareva_et_al.phtml.
10. Свинцова А. В., Панкова О. Ф., Атмашкина О. М. Возрастные и гендерные аспекты агрессии у детей и подростков // Психическое здоровье детей страны — будущее здоровье нации : сборник материалов Всероссийской конференции по детской психиатрии и наркологии (Ярославль, 4—6 октября 2016 г.) / под ред. д-ра мед. наук, проф. Е. В. Макушкина. М.: ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, 2016. С. 340—342.
11. Показники захворюваності на психічні розлади і діяльності психіатричних закладів в Україні у 2012 р. / ДЗ «Центр медич- ної статистики МОЗ України», 2012 ; відповідальний за випуск М. В. Голубчиков. К. : МОЗ України, 2012.
12. Голенков А. В. Общественно опасные деяния больных шизофренией на современном этапе развития // Психи чес кое здоровье. 2013. Т. 11, № 10. С. 22—26.
13. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення Генеральної прокуратури України за 2013—2015 рр. URL : https://www.gp.gov. ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820.
14. Ильинский Ю. А. Значение некоторых клини чес ких и микро социальных особенностей в генезе ООД больных шизофренией // Социокультуральные проблемы современной пси хиат рии. М., 1994. С. 50—51.
15. Булыгина В. Г., Казаковцев Б. А., Макушкина О. А. Факторы, сдерживающие риск насилия. Субъективные оценки и реабилитационный потенциал : методические рекомендации. М., 2014. 22 с.
16. Базарова Е. Н., Молчанова Е. В. Социальные аспекты агрессивного поведения // Социальные аспекты здоровья населения. 2011. № 6. С. 13. 17. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. М., 1978. 294 с.