ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Моніторинг клітинної бета-адренорецепції в прогнозі лікування хворих на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію початкових стадій
Назва статтi Моніторинг клітинної бета-адренорецепції в прогнозі лікування хворих на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію початкових стадій
Автори Волох Федір Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 33-36
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.4-085.2/.3:[615.036.8 + 612.085.2] Індекс ББК -
Анотацiя В роботі подані результати дослідження клітинної бета-адренорецепції осіб з хронічними церебральними ішеміями гіпертензивного ґенезу (дисциркуляторна енцефалопатія) в динаміці медикаментозного лікування. Метою було вивчення зв’язку цереброваскулярних розладів з індивідуальними особливостями стресової системи. Як метод дослідження було обрано метод зміни осмотичної резистентності мембран еритроцитів під впливом бета-блокатора (пропранолол). Аналіз даних, отриманих у дослідженні хворих на гіпертензивну форму дисцир- куляторної енцефалопатії (n = 81) та осіб контрольної групи (n = 33), полягав у міжгруповому та внутрішньогруповому порівнянні показників, отриманих тричі впродовж двох місяців на різних етапах лікування. Отримані результати показали, що показники бета-адренореактивності (бета-АРМ) дозволяють швидко та надійно диференціювати стадії перебігу захворювання на клітинному рівні, залежать від фізіологічного стану та статі пацієнтів, й можуть бути об’єктивним діагностично-прогностичним критерієм оцінки ефективності лікування, та дозво- ляють оптимізувати підходи до профілактики розвитку прогресування порушень мозкового кровообігу.
Ключовi слова бета-адренореактивність, еритроцити, дисциркуляторна енцефалопатія, гіпертензія, ефективність лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мищенко Т. С. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний в Украине // Практична ангіологія. 2009. № 1/1. С. 5.
2. Increasing Trend in Admissions for Malignant Hypertension and Hypertensive Encephalopathy in the United States / L. A. Polgreen, M. Suneja, F. Tang [et al.] // Hypertension. 2015. Vol. 65. P. 1002—1007.
3. Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges // Lancet Neurol. 2010. 9. P. 689—701.
4. Церебральная патология у больных артериальной гипер- тонией. Диагностика и лечение / Мордовин В. Ф., Семке Г. В., Афанасьева Н. Л. [и др.] // Успехи современного естествознания. 2010. № 12. С. 15—16. URL : http://www.natural-sciences.ru/ru/ article/view?id=15375
5. Мищенко Т. С., Шестопалова Л. Ф. Дисциркулятор ная энце- фалопатия: современные взгляды на патогенез и диагностику // Здоров’я У країни. 2006. № 8. URL : http://www.health-ua.com/ articles/1365.html
6. Головач І. Ю. Дисциркуляторна енцефалопатія: деякі патогенетичні, клінічні та лікувальні аспекти // Ліки України. 2011. № 4 (150). С. 60—67.
7. Bonovich D. C. Hypertension and Hypertensive Encephalopathy, chapter 9. In: The Interface of Neurology & Internal Medicine / ed. by José Biller, Lippincott William s & Wilkins, 2008. P. 67—71. 8. Товажнянская Е. Л., Безуглова И. О., Ярош В. А. Гипертони- чес кая энцефалопатия. Роль антигипертензивной терапии в про филактике и лечении // Междунаро дный неврологи чес кий жур нал. 2014. № 2 (64). С. 93—99.
9. Малахов В. А. Початкові стадії хронічних церебральних ішемій. Х. : «Шуст», 2006. С. 125—126.
10. Малкова М. И., Булашова О. В., Хазова Е. В. О пределение адренореактивности организма по адренорецепции клеточной мембраны при сердечно-сосудистой патологии // Практическая медицина. Кардиология. 2013. 03(13) URL : http://mfvt.ru/ opredelenie-adrenoreaktivnosti-organizma-po-adrenorecepciikletochnoj- membrany-pri-serdechno-sosudistoj-patologii.
11. Стрюк Р. И., Длусская И. Г. Адренореактивность и сердечно-сосудистая система. М.: Медицина, 2003. 160 с.: ил.
12. Авакян О. М. Фармакологи чес кая регуляция функции адренорецепторов. М.: Медиц ина, 1988. 256 с.
13. Постнов Ю. В., Орлов С. Н. Первичная гипертензия как патология клеточных мембран. М.: Медицина, 1987. 192 с.
14. Адренергические лиганд-рецепторные взаимодействия — важное звено механизма ишеми чес кого повреждения миокарда / [Малая Л. Т., Бахова Л. К., Загоруйко Г. Е., Коптелов В. А.] // Физиол. журнал. 1988. Т. 34. № 5. С. 106—111.
15. Стрюк Р. И., Длусская И. Г. Прогностическая роль адренорецепции клеточны х мембран в развитии гипертрофии левого желудочка у больных гипертонической болезнью // Кардиология. 2001. Т. 41, № 4. С. 44—48.
16. Молекулярные нарушения мембраны эритроцитов при патологии разного генеза являются типовой реакцией организма: контуры проблемы / Новицкий В. В., Рязанцева Н. В., Степовая Е. А. [и др.] // Бюллетень сибирской медицины,. 2006. № 2. С. 62—69.
17. The role of β-adrenergic receptor signaling in the proliferation of hemangioma-derived endoth elial cells / Y. Ji, S. Chen, K. Li [et al.] // Cell Division. 2013. Vol. 8. P. 1—11.
18. Коробова А. А. Динамика когнитивных и эмоциональных нарушений при лечении начальной дисциркуляторной энцефалопатии на фоне артериальной гипертензии бетаблокаторами в зависимости от адренореактивности // Неврология. 2009. Т. 13, № 1 (46). С. 107—112.
19. Роль активации аденилатциклазной системы эритроцитов в изменении микрореологи чес ких свойств их мембран / А. В. Муравьев, В. Б. Кошелев, О. Е. Фадюкова [и др.] // Биологи- чес кие мембраны. 2011. Т. 28, № 3. С. 174—180.
20. Коркушко О. В., Мороз Г. З. Адренорецепторы в сердечно-сосудистой системе // Кардиология. 1989. Т. 7. С. 124—128.
21. Инструкция Бета-AРM АГАТ. URL : http://www.agat.ru/ documents/instructions/4994/
22. Fellows I. Deducer: A Data Analysis GUI for R // Journal of Statistical Software. 2012. 49(8). P. 1—15. URL : http://www. jstatsoft.org/v49/i08/.
23. Носатов А. В. Адренерги чес кая активность мембран эритроцитов больных с дисциркуляторными энцефалопатиями в динамике комплексной терапии с применением КВЧ-аутогемотерапии // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 49—53.
24. Пенионжкевич Д. Ю. Новый метод восстановительного лечения больных с нарушениями церебрального метаболизма электрофорезом с мексидолом // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2006. URL : http://medi.ru/doc/a070162.htm.
25. Курята А. В., Соя Е. В. Уровень активности бета-адренорецепторов, состояние функции эндотелия и мембран эритроцитов у больных старших возрастных групп с сердечной недостаточностью и их изменение под влиянием лечения // Український кардіологічний журнал. 2004. № 3. С. 60—65.