ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Комплексна діагностика параноїдної шизофренії з урахуванням особливостей аддиктивного статусу та якості життя
Назва статтi Комплексна діагностика параноїдної шизофренії з урахуванням особливостей аддиктивного статусу та якості життя
Автори Юрченко Ольга Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 104-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.87:616.89-008.447:364.2:616.89-02-07 Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — вдосконалення комплексної діагностики параноїдної шизофренії (ПШ) на рівні доказової медицини із вивченням діагностичних маркерів цієї психопатології серед соціально-демографічних даних (стандартний опитувальник ASI), виразності окремих психопатологічних симптомів (шкали опитувальника Derogatis), роз- ладів, пов’язаних із «вживанням» ад- диктивних об’єктів (оцінки за шкалами опитувальника AUDIT та AUDIT-подібних тестів) та показників якості життя (оцінки за шкалами опитувальника Mezzich) як маркерів параноїдної шизофренії. Обстежено 107 чоловіків, хворих на ПШ, і 70 здорових чоловіків порівняного віку (36,45 ± 0,91 років і 36,53 ± 1,74 років відповідно). Створені діагностичні таблиці, придатні для попередніх досліджень як додатковий діагностичний інструмент, а також придатні для остаточ- них висновків за умови комплексного оцінювання соціально-демографічних характеристик, аддиктивного статусу, психопатологічних проявів та показників якості життя.
Ключовi слова параноїдна шизофренія, комплексна діагностика, аддикція, психопатологічні симптоми, якість життя, непрямі ознаки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распоз- навания патологических процессов. М.: Медицина, 1978. 294 с.
2. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев : «Моріон», 2000, 320 с.
3. Лінський І. В., Мінко О. І. Залежність від психоактивних речовин в Україні: методологія вивчення, тенденції розвитку // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2003. № 2 (40). С. 6—8.
4. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук [и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2009. № 2 (16). С. 56—70.
5. Марута Н. А., Ярославцев С. А. Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования) // Медична психологія. 2015. № 4. С. 46—50.
6. Юрченко О. М. Родинний адиктивний анамнез хворих на параноїдну шизофренію та його діагностичне значення // Матеріали XVIІ Української наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Довженківські читання: попередження залежності від психоактивних речовин як основа психічного здоров’я молоді». Х. : «Плеяда», 2016. С. 251—255.
7. Юрченко О. М. Клініко-психопатологічна та психодіагностична характеристика хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення // Світ медицини та біології. 2016. № 4 (58). С. 87—92.
8. Юрченко О. М. Соціально-демографічна характеристика хворих на параноїдну шизо фре нію та її діагностичне значення // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 101—106.
9. Юрченко О. М. Порівняльна характеристика аддиктивного статусу хворих на параноїдну шизофренію та практично здорових осіб // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 3 (88). С. 77—82.
10. Юрченко О. М., Линский И. В. Аддиктивный статус пациентов с параноидной шизофренией и его диагностическое значение // Психиатрия, психотерапия и клини чес кая психология. 2017. Т. 8, № 1. С. 46—56.
11. Юрченко О. М., Лінський І. В. Якість життя у хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 2 (91). С. 92—96. 12.Derogatis L. R., Lipman R. S., Covi L. SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale. Preliminary report // Psychopharmacology Bulletin. 1973. Vol. 9, No 1. P. 13—27.
13. Derogatis L. R. The SCL. 90 and the MMPI: A step in the validation of a new self-report scale / Derogatis L. R., Rickels K., Rock A. // British Journal of Psychiatry. 1976. Vol. 128. P. 280—289.
14. An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index / A. T. McLellan, L. Luborsky, G. E. Woody [et al.] // J. Nerv Ment Dis. 1980. Vol. 168, № 1. P. 26—33.
15. Validization an efficient quality life index / J. E. Mezzich, N. Cohen, J. Liu [et al.] // Abstracts XI World Congress Psychiatry “Psychiatry on New Thresholds”. Hamburg, Germany, 6—11 August 1999. P. 427—428.