ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на Сході України
Назва статтi Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на Сході України
Автори Самойлова Олена Вячеславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 95-98
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891:314.72:159.9.072:347.157 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено результати вивчення клінічних особливостей розладів адаптації (РА) у дітей з сімей вимушених переселенців. Проведено огляд наукової літератури, присвячений питанням сучасних поглядів на проблему розладів адаптації. Описано основні фактори, що впливають на розвиток цієї групи розладів, наведено визначення та діагностичні критерії цього розладу відповідно до основних міжнародних класифікацій хвороб. Наведено епідеміологічні дані, описано основні клінічні форми і типи перебігу розладів адаптації. Наголошено, що з прогностичної точки зору перебіг РА цілком сприятливий при відповідному терапевтичному втручанні і відсутності дії стресогенних чинників. Зроблено висновок про необхідність подальшого більш глибокого вивчення РА з метою уточнення клінічних особливостей діагностичних критеріїв і мішеней психотерапевтичної корекції вищезазначених розладів.
Ключовi слова розлади адаптації, стресові фактори, вимушені переселенці, діти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Состояния психической адаптации и невротические расстройства. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 52 с.
2. Антипова О. С. Рас ст ройства адаптации: современные подходы к диагностике и терапии // Психиатрия и психофармакотерапия. 2012. Т. 14, № 6. С. 22—27.
3. Шестопалова О. П., Чумак В. І. Актуальні проблеми психології в закладах освіти: збірник наукових праць. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. 343 с.
4. Старик В. А. Характеристика дисоціативних станів при подо- ланні психічної травми // Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 54—57.
5. European Psychiatric Association (EPA) guidance on postgraduate psychiatric training in Europe / S. Mayer, R. J. van der Gaag, Dom G. [et al.] // Eur. Psychiatry. 2014. № 29. P. 101—106.
6. Маркова М. В., Росінський Г. С. Порушення здоров’я сім’ї де- мобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопато- логічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 78—82.
7. Pierre J. M. The borders of mental disorder in psychiatry and the DSM: past, present, and future // J. Psychiat. Pract. 2010. Vol. 16 (6). P. 375—386.
8. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте Классификация психи чес ких и поведенческих рас ст ройств у детей и подростков в соответствии с МКБ-10. М.: Смысл; СПб.: Речь, 2003. 407 с.
9. Чуркин А. А., Мартюшов А. Н. Краткое руководство по ис- пользованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии. М.: Триада-Х, 2000. 232 с.
10. Kawa S., Giordano J. A brief historicity of the diagnostic and statistical manual of mental disorders: issues and implications for the future of psychiatric canon and practice // Philos Ethics Humanit Med. 2012. Vol. 13 (7). P. 2—10.
11. Мякотных В. С., Торгашов М. Н. Стресс-индуцированные расстройства / под ред. М. М. Дьяконова. СПб.: «Моби Дик», 2015. 216 с.
12. Герасименко Л. О. Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі) // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 1 (94). С. 62—65.
13. Смулевич А. Б. Психопатология личности и коморбидных расстройств : учеб. пособ. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 208 с.
14. Шифнер Н. А., Бобров А. Е., Кулыгина М. А. Клинико-динамическая характеристика рас ст ройств адаптации у студентов // Ученые записки. 2011. № 18 (4). С. 64—66.
15. Кекелидзе З. И. Клиническая картина психических расстройств, возникающих при чрезвычайных ситуациях // Посттравматическое стрессовое рас ст ройство / под ред. В. А. Солдаткина. Ростов-на-Дону, 2015. С. 60—75.
16. Свечников Д. В. Рас ст ройства адаптации у военнослужащих (клиника, диагностика) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук, спец. 14.01.06 — Психиатрия. СПб., 2015. 18 с.
17. Psychosomatic characterization of adjustment disorders in the medical setting: some suggestion for DSM-V / Grassi L., Mangelli L., Fava G. A. [et al.] // J. Aff ect Dis. 2007. Vol. 101 (1—3). P. 251—254.
18. Михайлов Б. В. Психогенно обусловленные нарушения психи- чес кой сферы в условиях чрезвычайных ситуаций // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 2 (83). С. 71—75.
19. Jounger M., Frasch K., Becker T. Adjustment disorders — nosological state and treatment options // Psychiat Prax. 2008. № 35 (5). Р. 219—25.
20. Мирошник И. М., Гаврилин Е. В., Михайлов Б. В. Информационно-энергетический язык продуктивного межличностного взаимодействия // Материалы Международ. конф. «Информо энергетика третьего тысячелетия», Киев ; Кривой Рог, 2003. С. 128—130.
21. Психологічні особливості віддалених наслідків стресо- генних впливів : монографія / М. С. Корольчук, В. М. Корольчук, С. М. Миронець [та ін.] ; за ред. М. С. Корольчука. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 276 с.
22. Kasper S. Understanding and treating depression. In: Abstracts of the 20th European Congress of Psychiatry, Prague, 2012 // European Psychiatry. 2012. Vol. 27, Suppl. 1. SOA03-01.
23. Жупанова Д. А. Улучшение комплайенса у пациентов с депрессиями (комплексная система терапии и оценка ее эффективности) // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 68—73.
24. Брюханов А. В., Жовнерчук Е. В., Жовнерчук И. Ю. Анализ вегетативных нарушений при дезадаптациях // Сб. материалов XI Всерос. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 74—76.