ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Сучасні підходи до медико-соціальної реабілітації суспільно небезпечних хворих на шизофренію
Назва статтi Сучасні підходи до медико-соціальної реабілітації суспільно небезпечних хворих на шизофренію
Автори Кушнір Анатолій Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 57-61
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-082.4/.6:340.63-039.76 Індекс ББК -
Анотацiя Мета досліджень — розробити сучасні підходи до медико-соціальної реабілітації особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію. Проведене популяційне поперечне дослідження «серії випадків», «випадок — контроль» 511 чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, які вчинили особливо тяжкі суспільно небезпечні діяння (СНД). В основу розподілу на групи порів- няння покладений психопатологічний механізм реалізації (МР) СНД: до дослідження включені 251 хворий з продуктивно-психотичним МР СНД (І група) та 127 хворих з негативно-особистісним МР СНД (ІІ група). Доведено потребу системного цілісного інтегративного оцінення загального криміногенного статусу вказаного контингенту у межах триєдиного (біопсихосоціального) підходу — клініко-біологічна, психологічна і соціальна складові. Провідними завданнями медико-психологічної реабілітації в умовах застосування примусових заходів медичного характеру є виявлення криміногенних чинників, що брали участь у формуванні протиправної поведінки, з подальшою їх елімінацією відповідно до МР СНД. Встановлено, що значення соціальних криміногенних чинників є суттєвим, але меншим (порівняно з клінічними та особистісними). Тому застосування лише психосоціального підходу до лікування і реабілітації таких хворих є недостатнім для зниження їх суспільної небезпеки.
Ключовi слова шизофренія, суспільно небезпечні діяння проти життя особи, повторні особливо суспільно небезпечні діяння, медико-соціальна реабілітація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Prevalence and attributes of criminality in patients with schizophrenia / [Abolfazl Ghoreishi, Soleiman Kabootvand, Ebrahim Zangani, et al.] // J Inj Violence Res. 2015. № 7(1). P. 7—12.
2. Sher L., Rice T. Prevention of homicidal behaviour in men with psychiatric disorders // The World Journal of Biological Psychiatry. 2015. № 16. P. 212—229.
3. Golenkov Andrei, Nielssen Olav, and Large Matthew. Systematic review and meta-analysis of homicide recidivism and Schizophrenia // BMC Psychiatry. 2014. Vol. 14. P. 46. PMCID: PMC3933385.
4. Richard-Devantoy S. I., Olie J. P., Gourevitch R. Risk of homicide and major mental disorders: a critical review // Encephale. 2009. № 35 (6). P. 521—530.
5. Rueve Marie E., Welton Randon S. Violence and Mental Illness // Psychiatry (Edgmont). 2008. № 5 (5). Р. 34—48.
6. Eronen M., Tiihonen J., Hakola P. Schizophrenia and homicidal behavior // Schizophr Bull. 1996. № 22 (1). Р. 83—89.
7. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологи чес ких исследованиях с использованием Excel. Киев : Морион, 2000. 320 с.
8. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознава- ния патологи чес ких процессов. Москва : Медицина, 1978. 294 с.
9. Котов В. П., Мальцева М. М. Психи чес ки больной в современном обществе: опасно ли это? // Право и психиатрия / [сост. С. В. Полубинская ; ред. Бородин С. В., Рябова Л. И.]. Москва : Юрид. лит., 1991. С. 146—164. (Серия: «Проблемы, мнения, перспективы»).
10. Табачніков С. І., Мельник В. I., Кушнір А. М. Припинення та зміна примусових заходів медичного характеру щодо психічно хворих, які скоїли суспільно небезпечні діяння та перебувають у психіатричній лікарні з суворим наглядом (методичні рекомендації). Київ, 2003. 20 с.
11. Семичов С. Б. Предболезненные психи ческие рас ст ройства. Москва : Медицина, 1987. 184 с.
12. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосомати чес кая медицина / пер с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка ; предисл. В. Г. Остро глазова. Москва : ГЭОТАР Медицина, 1999. 376 с.
13. Rossler W. Psychiatric rehabilitation today: an overview // World Psychiatry. 2006. № 5 (3). Р. 151—157.
14. Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., Сторожакова Я. А. Психо- соци альная терапия и психосоциальная реабилитация психически больных // Российский психиатри чес кий журнал. 2006. № 2. С. 61—64.
15. Юрьева Л. Н. Шизофрения : клиническое руководство для врачей. Днепропетровск : Новая идеология, 2010. 244 с.
16. Принудительное лечение в психиатри чес ком стационаре : руководство для врачей / под ред. В. П. Котова]. Москва : РИГ ГНЦ СиСП им. В. П. Сербского, 2001. 350 с.