ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 4 (93)Аддиктивна поведінка при невротичних розладах (клініко- психопатологічна характеристика та лікування)
Назва статтi Аддиктивна поведінка при невротичних розладах (клініко- психопатологічна характеристика та лікування)
Автори Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 4 (93) Сторінки 18-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-07-008.447 Індекс ББК -
Анотацiя Подано результати комплексної оцінки аддиктивного стану хворих на невротичні розлади. Встановлено, що хворі на невротичні розлади більш схильні до формування станів залежності. Окрім того, хворі на ди со ціа тив ні та тривожно-фобічні розлади виявляються більш схильними до накопичення різних варіантів залежностей (формування «мультиморбідних» станів). Як найбільш «аддиктивно небезпечний» невротичний розлад визначено ди соціативні розлади. Структуру аддикцій як у хворих на невротичні розлади, так і у здорових осіб очолюють: залежність від тютюну, їжі, Інтернету та роботи/ навчання, що відображає загально- популяційні тенденції аддиктивного стану нашого суспільства. Особливості аддиктивного стану хворих на невротичні розлади полягають в послідовності розташування «найпоширеніших» аддикцій, а також в більшій частотній представленості та варіабельності аддиктивних об'єктів.
Ключовi слова  аддикції, невротичний розлад, коморбідність, мультиморбідність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 3 (72). С. 13—19.
2. Волошин П. В., Марута Н. А. Стратегия охраны психического здоровья населения Украины: современные возможности и препятствия // Там само. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11.
3. Чабан О. С. Патоморфоз неврозов (клинико-психопатологические, социально-психологические и конституционально-биологические закономерности) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 — Психиатрия / Украинский НИИ клини чес кой и экспериментальной неврологии и психиатрии. Харьков, 1997. 455 с.
4. Зільберблат Г. М. Реформування психіатричної служби крізь призму наркологічних проблем// Український вісник пси- хо неврології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 74—78.
5. Битенский В. С., Аймедов К. В., Пахмурный В. А. Клинико- психопатологические аспекты трансформации аддиктивного поведения в условиях «информационного взрыва» // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. 2006. № 1 (9). C. 161—167.
6. Клинико-психопатологи чес кие особенности тревожно- фобических расстройств с аддиктивными нарушениями / [Марута Н. А., Колядко С. П., Денисенко М. М., Каленская Г. Ю.] // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 2 (83). С. 115—116.
7. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции [Электронный ресурс] / Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф., Гриневич Е. Г. [и др.] // Новости украинской психиатрии. Киев ; Харьков, 2009. Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/ articles/paper313.htm.