ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Оптимізація ресоціалізації пацієнтів з психічною залежністю від психоактивних речовин на фоні використання антидепресанту Триттіко (тразодон)
Назва статтi Оптимізація ресоціалізації пацієнтів з психічною залежністю від психоактивних речовин на фоні використання антидепресанту Триттіко (тразодон)
Автори Брюханов О. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 34-39
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:615.214.32 Індекс ББК -
Анотацiя Ресоціалізація осіб з психічною залежністю від психоактивних речовин є актуальною проблемою наркології. У цієї роботі розглядається ефективність використання антидепресанту Триттіко (тразодон) з метою оптимізації ресоціалізації осіб з психічною залежністю від психоактивних речовин. Результати дослідження підтверджувалися психологічними методиками.
Ключовi слова ресоціалізація, антидепресант, триттіко, психотерапія, копінг-поведінка, розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бараненко А. В. Роль аффективных расстройств в преморбидном периоде формирования алкогольной зависимости (обзор литературы) [Текст] / А. В. Бараненко // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 3 (28). — С. 125—127.
2. Бараненко А. В. Современные взгляды на лечение коморбидных аффективных расстройств при синдроме алкогольной зависимости / А. В. Бараненко [Электронный ресурс]. Новости украинской психиатрии. — Харьков, 2001. — Режим доступа : http://www.psychiatry. ua/articles/paper013.htm.
3. Брюханов А. В. Предиспозирующие факторы формирования психической зависимости от психоактивных веществ [Текст] / А. В. Брюханов. — Севастополь: ВМКЦ КР, 2009. — С. 2—11. 4. Брюханов О. В. Преимущественные копинг-стратегии при психических и поведенческих расстройствах в результате употребления психоактивных веществ [Текст] / О. В. Брюханов // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — № 1(57). — С. 42—49.
5. Видерман Н. С. Медико-психологические характеристики копинг-поведения больных с зависимостью от алкоголя [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец.: 19.00.04 / Н. С. Видерман. — М., 2002. — С. 50—53.
6. Гончарова Е. Ю. Результаты исследования ситуативной и личностной тревожности у алкогользависимых пациентов в процессе терапии [Электронный ресурс] // Актуальные во- просы современной психиатрии и наркологии : сб. науч. работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи [под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова]. — Киев; Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступа : http://www.psychiatry. ua/books/actual/paper024.htm.
7. Завьялов В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости [Текст] / В. Ю. Завьялов. — Новосибирск: Наука, 1988. — 198 с.
8. Марута Н. О. Емоційні порушення при пограничних психічних розладах та алкогольній залежності (діагностика та принципи лікування) [Текст] : методичні рекомендації / Н. О. Марута, О. І. Мінко. — Харків, 2003. — 20 с.
9. Современные взгляды на лечение аффективных расст- ройств в клинике зависимости от психоактивных веществ (обзор) [Текст] / [Минко А. И., Линский И. В., Суслова Л. В и др.] // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9, № 1. — С. 96—99.
10. Мусієнко Г. О. Щодо питань сучасної організації ліку валь- но-реабілітаційних комплексних програм для хворих наркологічного профілю [Текст] / Г. О. Мусієнко // Український вісник психоневрології. — 2002. — Т. 10, вип. 4 (33) — С. 103—104.
11. Мусиенко Г. А. Особенности психотерапии при алко- гольной зависимости у лиц молодого возраста [Электронный ресурс] / Г. А. Мусиенко // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии : сб. науч. работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи. Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев; Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/books/ actual/paper073.htm.
12. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности [Текст] / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмит- риевой, В. М. Снеткова. — СПб.: Речь, 2001. — С. 276—282.
13. Ялтонский В. М. Копинг-поведение здоровых и больных наркоманией [Текст] : дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук / В. М. Ялтонский. — СПб., 1995. — С. 396.
14. Wills T. A. Stress and Coping factors in epidemiology of substance use [Текст] / T. A. Wills. In: Kozlowski et al. (Eds.) Research advances in alcohol and drug problems. — N. Y. : Plenum, 1990. — P. 215—250.
15. Wills T. A. Multiple networks and substance use [Текст] / T. A. Wills // J. of Soc. and Clinic. Psychol. —1990. — Vol. 9. (1). — P. 78—90.