ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 2 (67)Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності
Назва статтi Засади та наукове обґрунтування принципів і підходів щодо формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності
Автори Слободянюк П. М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 2 (67) Сторінки 92-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.816:159.923:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі вивчення індивідуально-психологічних та клініко-психопатологічних особливостей 150 чоловіків, хворих на алкогольну залежність, сформульовано засади та здійснено наукове обґрунтування принципів і підходів до формування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності. Встановлено, що при побудові інтегрованих психотерапевтичних заходів необхідно враховувати: «алкогольну родинну структуру»; оцінювання можливості зміни «родинних альянсів» й «коаліцій»; «чутливості родини» до дій залежного члена родини; джерела стресу. Інтегративна психотерапія повинна бути спрямована на нівелювання пониженої стійкості щодо життєвих труднощів (спалахи негативних емоцій, образливість, підозрілість, конфліктність; комплексу неповноцінності, тривожність). Чинниками утруднення психотерапії є анозогнозія АЗ; «хвороблива впевненість» у можливість самостійного вилікування; високий рівень тривожності; «брутальність» психічної організації пацієнта. Тому комплекс інтегративної психотерапії повинен включати мотиваційний, навчальний та підтримувальний етапи.
Ключовi слова інтегративна психотерапія, наукове обґрунтування, алкогольна залежність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Епідеміологічна ситуація, що склалася внаслідок розпо- всю дження залежності від психоактивних речовин в Україні / [П. В. Волошин, О. І. Мінко, І. В. Лінський та ін.] // Український вісник психо неврології. — 2001. — Т. 9, вип. 3 (28). — С. 7—9.
2. Индивидуально-личностная и популяционная профилактика расстройств вследствие употребления психоактивных веществ/ [А. И. Минко, И. В. Линский, В. В. Шалашов, К. Д. Гапонов] // Там само. — 2002. — Т. 10, вип. 2 (31). — С. 22—23.
3. Европейский план действий по борьбе с потреблением алкоголя на 2000—2005 гг. (проект). — Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2000. — 28 с.
4. Епідемії алкоголізму та нарко-, токсікоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України (Аналітико-статистичний довідник 1990 — 2008 рр.). — Київ; Харків, 2009. — 168 с.
5. Москаленко, В. Ф. Сучасні проблеми організації лікування та реабілітації осіб з алкогольною та наркотичною залежністю / В. Ф. Москаленко, А. М. Вієвський, C. I. Табачніков // Архів психіатрії. — 2000. — № 3—4 (22—23). — С. 5—8.
6. Синицкий, В. Н. Комплексная терапия хронического алкоголизма / В. Н. Синицкий // Лікування та діагностика. — 1996. — № 2. — С. 40—44.
7. Табачников, С. И. Обоснование и оценка краткосрочной эмоционально-стрессовой психотерапии алкогольной зависимости в учреждениях нового типа / С. И. Табачников, Е. Н. Зинченко // Український вісник психоневрології. — 1999. — Т. 7, вип. 1 (19). — С. 96—98.
8. Валентик, Ю. В. Современные методы психотерапии больных с зависимостью от психоактивных веществ / Ю. В. Валентик. В кн.: Лекции по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Нолидж, 2000. — С. 309—341.
9. Михайлов, Б. В. Теоретичні проблеми лікування та профі- лактики залежності від психоактивних речовин / Б. В. Михайлов, А. О. Мартиненко, М. В. Маркова // Apxів ncиxiaтpiї. — 2000. — № 3—4 (22—23). — С. 9—10.
10. Досвід комплексної терапії при алкогольному та наркома- нійному абстинентному синдромах / [І. Й. Влох, Л. В. Животовська, Н. Ю. Петрина, Л. В. Степаненко] // Там само. — 2001. — № 3(26). — С. 87—89.
11. Минко, А. И. Алкоголизм — междисциплинарная проб лема (выявление, лечение, реабилитация, профилактика) / А. И. Минко // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, вип. 4 (29). — С. 6—7.
12. Битенский, В. С. Новые аверсивные методы терапии в наркологии / В. С. Битенский, К. В. Аймедов // Там само. — 2002. — Т. 10, вип. 1 (30) (додаток). — С. 249—250.
13. Сосин, И. К. Клинические особенности алкогольной депрес- сии и новые подходы к ее лечению / [И. К. Сосин, О. С. Слабунов, Д. С. Сайков, Ю. Ф. Чуев] // Архів психіатрії. — 2004. — Т. 10, № 1(36). — С. 84—91.
14. Сосин, И. К. Наркология (Монография) / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. — Харьков: Коллегиум, 2005. — 800 с.
15. Бітенський, В. С. Клініко-патогенетичні аспекти алкоголізму й наркоманій / В. С. Бітенський // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2007. — № 1 (11). — С. 7—11.
16. Слободянюк, П. М. Клінічні й психопатологічні особливості формування та перебігу алкогольної залежності у чоловіків в аспекті їх інтегративної психотерапії / П. М. Слободянюк // Медична психологія. — 2010. — Т. 5, № 3 (19). — С. 84—92.
17. Слободянюк, П. М. Психологічні особливості чоловіків, хворих на алкогольну залежність, в аспекті їх інтегративної психотерапії / П. М. Слободянюк // Таврический журнал психиатрии. — 2010. — Т. 14, № 2 (51). — С. 87—99.
18. Слободянюк, П. М. Патологічний взаємозв’язок між психологічними складовими та психопатологічними особливостями формування алкогольної залежності / П. М. Слободянюк // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 57 — 61.
19. Личко, А. Е. Подростковая наркология / А. Е. Личко, В. С. Битенский. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
20. Пезешкиан, Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт / пер. с англ., нем. / Н. Пезешкиан. — М.: Смысл, 1993. — 332 с.